Algemene Voorwaarden

Lees ons Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd word teen overeenkomst aan te gaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
  • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
  • Fotograaf: Nathania Korst van Alyl Fotografie, KvK 74186264, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  • Schriftelijk: elektronische communicatie soals e-mail of whatsapp.
  • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
  • Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.  Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in , deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schrftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

Fotograaf doe teen aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.  Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.  Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden op prijsstijging van de grondstoffen.  Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.  Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuw informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaaf onaanvaardbaar maken.  Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.  Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

Fotograaf bidet enkel gepersonaliserde cadeaubonnen aan.  Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.  Cadeaubonnen hebben een geldigheidsuur van 1 jaar na uitgiftedatum.  Hierna vervalt de waarde van die cadeaubon. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugebtaald bij inlevering van de bon.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de Eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebrkuikelijk verwerkt.  Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.  Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Artikel 7. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.  Geschatte levertijd:  1-3 weken. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.  De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever eletronisch gecomminiceerd. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden op product is ontvangen. Levering geschiedt, tenzij anders overeengeomen, via Wetransfer of soortgelijke programma. RAW bestanden (onbewerkte bestanden) worden niet geleverd.  U krijgt een digitale bestand in JPEG formaat en/of foto album.

Artikel 8. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. `indien namelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.  De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elekktronische betaalverzoek sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na verzending.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een betaalverzoek niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.  Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.  Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.  Bij (ontijdig – minder dan 48 uur) ontbinding van de overeekomst door opdrachtgever brengt fotograaf 50% (reeds voldoende aanbetaling in meeste gevallen) van de overeengekom en totaalprijs in rekening. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voren, zal fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden op producten.  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestilling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over die uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een betaalverzoek dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.  Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.  Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.  Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellecturele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, krant, in drukwerk, beursmateriaal en demontratie materiaal. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbebaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengeomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelikjk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedtrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsregten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in digital of analoog bewerken of wijzingen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fofograaf. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Shadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, krant, in drukwerk, beursmateriaal en demontratie material, tenzij anders overeengekomen.   Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.  Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.  Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.  De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.  Indien opdrachtgever een voorgestelde wijzinging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.  Op alle rechtsverhoudingen tussen Alyl Fotgrafie (Nathania Korst) en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.